Hotel du Moulin
1, Buurschtermillen
L-9164-Bourscheid
Luxembourg

Tél.: (00352) 99 00 15
Fax : (00352) 99 07 40
dumoulin@pt.lu

French

German

English

Letzebuergesch

Belgique

Nederlands

 


 

IMG_0018

Di Burschter Juegd, oder besser gesoot, engt vun den drei Loùsen, léit ronderem d’Buurschter Schlass. Den Terrain ass net ganz einfach, an aawer eng vun de schéinste Géigenden am Letzebuerger Land. Et ass eng Juegd mat engem klenge Weldbestant, wou ée muss gutt oppassen. Egal wou een och treppelt oder setzt, et hutt een emmer één formidabele Panorama virun den Aan.
D’Buurschtermillen léit net wéit vum Buurschterschlass. Ongeféier 2  km der Strooss no oder 2,5 km duurch de Bösch iwwert d’Braamillen an dann laanst de Metti bis rop op d’Schlass. Schéi Spadséierpeed gett et och di aaner Séit rop op d’Grenglée. Den Hotel du Moulin léit just ennen bei der Bréck wou et vu Méchela oder Vu Leppschend rop op Buurschent geet. Bis op Ettelbréck senn et 12 km a bis an d’Staad ongeféier 45 km. Zu Méchela  kritt éen de Zuch a just di aaner Séit vum Hotel ass eng Bushaltestell. Vun der Buurschtermillen aus kann éen an 20 Minutten zu Veianen, Eechternach, Klierf oder Eschsauer sen.

[Home] [Juegd] [Oofgeschaaft] [De Fuuss] [Iwwert  d'Juegd] [Juegd 2008] [Richtig Geschitt]